Jak zpracováváme Vaše osobní údaje?

Mně, Kamile Bazalové, IČ: 717 32 489, se sídlem Sokolovská 507, 264 01 Sedlčany („Cool Study“), kontaktní email:kamila.bazalova@coolstudy.cz

záleží na ochraně Vašich osobních údajů, proto si prosím přečtěte, jak Cool Study zpracovává Vaše osobní údaje, jak s nimi nakládá a jak je chrání.

Vaše osobní údaje zpracovávám v případě, že jste obchodním partnerem,zákazníkem nebo návštěvníkem webových stránek Cool Study.

Jaké moje osobní údaje zpracováváte?

Zejména ty, které potřebuji pro splnění smlouvy uzavřené na základě Vaší objednávky, tedy identifikační údaje jako je například Vaše jméno,
příjmení, doručovací adresa, případně adresa trvalého pobytu, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Jak dlouho budete moje osobní údaje uchovávat?

V případě, že s Cool Study podepisujte nějakou smlouvu, objednáváte si u nás zboží či služby je třeba uchovávat Vaše osobní údaje nejen po dobu
trvání této smlouvy, ale také po tom, co Vám dodáme objednané zboží či služby. Je tomu tak např. z důvodu odstoupení od smlouvy, reklamace,
uplatňování náhrady škody, proto Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 5 let od uzavření smlouvy, 5 let od ukončení smlouvy v případě, že se jedná o smlouvu zakládající dlouhodobé spolupráce. Nemůžeme tedy Vaše osobní údaje smazat hned po dodání zboží či služeb, ani bezprostředně po Vaší žádosti o výmaz osobních údajů.

Podle příslušných právních předpisů jsme také povinni uchovávat např. daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se
plnění uskutečnilo, a to včetně Vašich osobních údajů na nich uvedených.


Musím Vám dávat vždy souhlas ke zpracování svých osobních údajů?

 

Ke zpracování Vašich osobních údajů nezbytných pro splnění smlouvy, případně pro splnění právních povinností, které nám ukládají právní
předpisy nebo je-li zpracování nezbytné pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů, případně pokud je zpracování Vašich osobních údajů
nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nepotřebujeme. V ostatních případech, např. budeme-li chtít Vám posílat marketingové či obchodní sdělení, zveřejňovat Vaše fotografie, kopírovat si Vaše osobní doklady, již potřebujeme Váš svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas, který máte právo kdykoliv odvolat.

 

Mohou být mé osobní údaje zneužity?

Přijali jsme veškerá možná opatření, aby ke zneužití nebo úniku Vašich osobních údajů nedošlo. K Vašim osobním údajům má přístup pouze omezený
počet osob, jež jsou vázány povinností mlčenlivosti, Vaše osobní údaje jsou vhodným způsobem organizačně a technicky zabezpečeny, tedy výpočetní
technika je chráněna přístupovými hesly a antivirovým systémem, v písemné podobě jsou Vaše osobní údaje chráněny i fyzickým zabezpečením, tedy
v uzamčených prostorách mimo dosah nepovolaných osob. K úniku nebo zneužití Vašich osobních údajů by tedy dojít nemělo.

Předáváte mé osobní údaje nějakým dalším osobám?

K zajištění chodu našich informačních systémů předáváme Vaše osobní údaje v omezené míře, vývojářům těchto systémů, dále partnerským jazykovým školám a případně pojišťovně, požadujete-li zřízení cestovního pojištění. Všechny tyto subjekty jsou povinni chránit Vaše osobní údaje stejným způsobem jako my, tedy v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje předáváme v omezeném množství i účetní. Žádná další třetí osoba k Vašim osobním údajům přístup nemá.


Mám nějaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Samozřejmě, náleží Vám veškerá práva, jež Vám přiznávají právní předpisy. Máte možnost nás požádat, abychom Vám sdělili, jaké Vaše osobní údaje
zpracováváme a k těmto údajům Vám může být umožněn i přístup. Pokud máte podezření, že zpracováváme neúplné či nesprávné osobní údaje, můžete požadovat nápravu. V případě, že máte podezření, že při zpracování Vašich osobních údajů porušujeme zákon, či jiné platné právní předpisy, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů nebo informací, nás kontaktujte na shora uvedené
e-mailové adrese:kamila.bazalova@coolstudy.cz


Kde se dozvím o zpracování osobních údajů a mých právech více informací?

Další informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v Podmínkách zpracování osobních údajů, jež jsou k dispozici na našich webových
stránkách www.coolstudy.cz. Dále jsme pro Vás připravili přehlednou tabulku o Vašich právech, kterou naleznete pod tímto prohlášením.

Právní důvod Informování subjektu Právo na přístup Právo na opravu Právo na výmaz Právo na omezení zpracování Právo na přenositelnost Právo vznést námitku Právo nebýt podroben automatizovanému rozhodování
pokud jsou údaje získané od subjektu pokud nejsou údaje získané přímo od subjektu
Článek GDPR 13 14 15 16 17 18 20 21 22
Právní povinnost správce Ano Ne, pokud je to stanoveno předpisem se zárukami Ano Ano Ne (do lhůty pro výmaz) Ano Ne Ne V případě, že není povoleno právním předpisem, tak ne
Životně důležitý zájem subjektu Ne Ne, pokud je to stanoveno předpisem se zárukami Ano Ano Ne (do lhůty pro výmaz) Ano Ne Ne V případě, že není povoleno právním předpisem, tak ne
Souhlas subjektu Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Dle znění souhlasu
Plnění smlouvy Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano
Oprávněný zájem správce Ano Ano, pokud to nepopírá smysl zpracování Ano Ano Ano, pokud nejde o ochranu právních nároků Ano Ne Ano Ano