Časté dotazy

Dotazy, které nám položili naši zákazníci.

Jak si vybrat vhodný kurz a školu ?

Všechny námi prezentované jazykové školy z Velké Británie jsou schváleny Britskou radou. Tohoto uznání dosahuje škola po dvou letech své existence a dále se podrobuje pravidelné, náročné inspekci. Schválení Britskou radou, případně i členství v asociaci jazykových škol ARELS (do které námi nabízené školy spadají) tedy garantuje kvalitu služeb, zejména úroveň výuky a ubytování. Garancí kvality irských jazykových škol je akreditace ministerstva školství Irské republiky a členství v RELSA (obdoba ARELS). Školy v dalších státech, ve kterých pořádáme jazykové kurzy, splňují požadavky a mají akreditace tamních ministerstev školství.

Při výběru školy a typu kurzu Vám doporučujeme zvažovat následující kritéria:

 • Co od kurzu a vašeho pobytu očekáváte (seriózní studium motivované přípravou na zaměstnání, jazykovou zkoušku či další studium či rekreace s výukou,..), od toho se odvíjí intenzita a délka kurzu (minimální délka je obvykle 2 týdny, maximální délka se řídí přáním zákazníka. Některé kurzy mají pevnou délku, například kurzy vedoucí ke cambridgeským zkouškám nebo pro úplné začátečníky, ..).
 • Volba místa. Dobře si rozmyslete, kde byste rádi studovali! Záleží na Vašem očekávání, zálibách, představě o způsobu trávení volného času, individuálním vkusu, apod. Někteří studenti dávají přednost klidným přímořským městům, jiní rušným metropolím. Roli mohou hrát i rozdíly v cenách či roční doba.
 • Roční doba – od června do konce srpna a v době Velikonoc bývá ve většině škol hlavní sezóna. Tomu často odpovídají i vyšší ceny kurzovného, početnější studijní skupiny, nižší věkový průměr studentů, bohatší mimovýukový program. Pro podnikatele a silně motivované studenty je vhodnější jaro, podzim, nebo zima. Také si dobře promyslete, v jakém podnebí chcete žít, zvlášť když se rozhodujete pro dlouhodobější kurz.
 • Typ ubytování, stravování (rodina, kolej …).
 • Program pro volný čas

Jak si objednat kurz?

 • Vyplňte, prosím, pečlivě OBJEDNÁVKU, kterou naleznete na naší hlavní stránce (zelený rámeček dole v levém sloupečku ikon na hlavní stránce)
 • Jakmile přijmeme Vaši objednávku, zašleme Vám písemnou zprávu s potvrzením přijetí této objednávky.
 • Následovně začneme kurz objednávat u konkrétní školy a rezervovat dopravu, pokud si to přejete.
 • Přibližně do týdne od přijetí Vaší objednávky od nás obdržíte zálohovou fakturu a smlouvu.
 • Podepsanou smlouvu nám zašlete  zpět  ( lze i naskenovanou)
 • Faktura na zbylou částku Vám bude zaslána nejpozději 2 měsíce před odjezdem na kurz.
 • Platbu je možné uhradit buď v českých korunách nebo uvedené zahraniční měně.
 • Uveďte, kdo bude plátcem faktury.
 • Kurz musí být uhrazen před Vaším odjezdem.
 • Po zaplacení kurzu od nás dostanete vyrozumění o přijetí platby na náš účet.
 • Po úhradě jazykového pobytu Vám poštou zašleme všechny dokumenty potřebné k odjezdu.

Jak se dopravit do cílové země?

V případě Vašeho zájmu, Vám rádi zajistíme letenku či jízdenku na cestu na jazykový kurz do zahraničí. Letenky je vhodné si rezervovat s dostatečným časovým předstihem, abychom Vám mohli najít nejvhodnější let za nejnižší cenu. Doporučíme dopravu z letiště nebo autobusového nádraží přímo do místa ubytování. Za příplatek je též možné využít služby doprava z letiště poskytované jednotlivými jazykovými školami.

Počet studentů ve třídě

Jednu třídu obvykle tvoří 8 – 12 studentů . V zimních, podzimních a jarních měsících je počet studentů obvykle výrazně nižší, naopak v letních měsících jsou kurzy plně obsazené. Zvláštní skupinu tvoří kurzy typu „One to One“ (student – učitel). Tyto kurzy jsou podstatně dražší a informace o nich poskytujeme na vyžádání.

Rozlišení jazykových úrovní

Stupnice jazykové úrovně:

 1. Naprostý začátečník – nedokáže ústně komunikovat, chápe a vyslovuje jen zcela základní výrazy.
 2. Nepravý začátečník – dokáže ústně používat omezenou základní slovní zásobu v předem známých situacích.
 3. Začátečník – dokáže ústně formulovat nepřesné věty v omezeném množství situací.
 4. Pokročilý začátečník – formuluje věty s častými chybami v obecných situacích, plynnost projevu je nízká, komunikuje s námahou.
 5. Mírně pokročilý student – komunikuje ústně v obecných situacích, z projevu je zřejmý celkový smysl sdělení, posluchač nebo čtenář musí dávat pozor, aby porozuměl.
 6. Středně pokročilý student – úspěšně ústně komunikuje v širokém rozsahu situací a kontextů. Posluchač musí jeho projev pečlivě sledovat.
 7. Velmi pokročilý student – úspěšně ústně komunikuje ve většině kontextů, vyjadřování je plynné a přesné. Občas může dojít k nedorozumění.
 8. Středně vyspělý student – ve většině kontextů se velmi plynně a přesně ústně vyjadřuje, jeho projev neklade na posluchače zvláštní nároky.
 9. Téměř vyspělý student – vysoká úroveň plynného a přesného ústního vyjadřování, výjimečně má potíže v neznámých kontextech. Posluchač chápe jeho projev bez obtíží.
 10. Vyspělý student – plynností a přesností ústního projevu se blíží rodilému mluvčímu.

Popis úrovní společného evropského referenčního rámce pro jazyky

A1 : uplatnění prvních znalostí – rozpoznávání

Kandidát je schopen jednoduché komunikace, dokáže jednak odpovídat na jednoduché otázky týkající se jeho osoby, místa, kde žije, lidí, které zná, a věcí, jež vlastní, jednak takové otázky klást. Umí se vyjádřit k záležitostem, které se ho týkají, mluví sice v jednoduchých větách, ale neopakuje stereotypně stále stejné naučené fráze či obraty.

A2 : základní dovednosti

Jde o úroveň „schopen přežít“, o základní společenské dovednosti (běžné zdvořilostní výrazy, navázání kontaktu, reakce na něj; odpověď na pozvání, dotazy na povolání, trávení volného času…), dále o cestování, kulturní vyžití, o každodenní dovednosti (slušně se domluvit v obchodě, na poště nebo v bance; informovat se na zájezd; používat hromadnou dopravu; požádat o základní informace, zeptat se na cestu, vysvětlit cestu, koupit lístky; umět pojmenovat předměty denní potřeby,požádat o ně).

B1 : hraniční úroveň

Schopnost pokračovat v rozmluvě, dosáhnout svého v rozličných situacích, např. sledovat hlavní body diskuse, která se mě týká, vyjádřit názor, zeptat se na názor či mínění v neformálním přátelském rozhovoru…

Obratně zvládat každodenní problémy, např. poradit si v nepředvídané situaci v dopravním prostředku; zvládnout hlavní potíže spojené s organizováním cesty; reklamovat; ujímat se slova v roz-hovoru nebo při poradě, požádat o vysvětlení či upřesnění myšlenky.

B2 : úroveň samostatného uživatele

Plynně argumentuje: obhájí názor, dokáže rozvést stanovisko, vytyčit klady i zápory, logicky argumentovat, vyjednávat, ustupovat, zvažovat hypotetické situace…

Hladce zvládá společenskou komunikaci: v běžné mluvené francouzštině rozumí i podrobnostem, a to i v hlučném prostředí; přizpůsobuje se změnám stylu i tónu, k nimž obvykle v konverzaci dochází. Jazyk vnímá na vyšší úrovni: dokaže opravit své chyby, které vedly k nedorozumění, a vědomě kontroluje svůj projev tak, aby se jich nedopouštěl.

C1 : vyspělý a zkušený uživatel jazyka

Komunikuje bezproblémově a spontánně: na této úrovni plynně komunikuje, má rozsáhlou slovní zásobu, případné mezery umí snadno skrýt pomocí jiných obratů, ve svém rejstříku dokáže vybrat vhodné výrazy, jimiž upoutá pozornost, zatímco přemýšlí; vyjadřuje se srozumitelně a s logickou návazností, bez potíží zvládá logickou stavbu a členění promluvy s příslušnými spojovacími výrazy.

Kdy se nevyučuje?

U jednotlivých škol obvykle uvádíme dny, kdy neprobíhá výuka. Jedná se převážně o státní svátky, které připadají na všední dny. Výuka v tyto dny se zpravidla nenahrazuje, cena kurzu však zůstává stejná. O Vánocích jsou školy obvykle zavřené.

Zařazení do kurzu a výuka

První den kurzu podstoupíte rozřazovací test (často ústní i písemný), podle něhož budete zařazeni do příslušné studijní skupiny odpovídající Vaší znalosti jazyka. Většina škol (pokud není uvedeno jinak)zahajuje výuku v pondělí (obvykle v 9 hodin) a končí v pátek. Některé školy nabízejí nástup jednou za měsíc.

Doba výuky se liší od výběru konkrétní jazykové školy. Hodina v jednotlivých školách trvá od 45 minut do 60 minut, přestávky mají také různou délku. Výuka probíhá zábavnou a nenásilnou formou, v hodinách je kladen důraz především na konverzaci, zlepšení písemného vyjadřování, rozšíření slovní zásoby, poslech a gramatiku – aspekty, které jsou při studiu cizího jazyka nejdůležitější.

Učitelé mají kvalifikaci na výuku mateřského jazyka jako cizího jazyka a zpravidla i dlouholetou praxi. Během Vašeho studia budete průběžně testováni, aby Vaši učitelé věděli, kde jsou největší slabiny Vašich dovedností a mohli se na ně při výuce zaměřit. Většina škol nabízí v době mimo výuku další program v podobě výletů, poznávání města pobytu, kulturních akcí apod. Tento program (pokud není uvedeno jinak) není zahrnut v ceně kurzu, informace o aktuální nabídce získáte přímo v jazykové škole. Ve většině škol je Vám zdarma k dispozici přístup na internet.

Ubytování

Ubytování začíná zpravidla den před začátkem kurzu a končí den po ukončení kurzu. V případě, že by Váš spoj vyžadoval jiné uspořádání termínů ubytování, je zpravidla možné přiobjednat si za příplatek další noclehy.

Ubytování v rodině: Zde bychom chtěli na prvním místě zdůraznit, že tento typ ubytování uvítá člověk nenáročný, přizpůsobivý a spořivý, vzhledem k tomu, že se jedná o ekonomičtější variantu.  Hostitelská rodina Vám dá nahlédnout do životního stylu té které země a hlavně se můžete procvičovat v konverzaci s rodilými mluvčími i po ukončení školní výuky. Hostitelské rodiny jsou školami pečlivě vybírány. V případě, že budete mít nějaké neobvyklé přání, co se ubytování týká, budeme Vaše požadavky tlumočit škole, která se vždy snaží klientovi vyhovět.

Stěhování / výměna rodiny jsou možné v případě závažných a oprávněných důvodů. Vzhledem k povaze samotné zkušenosti ubytování u hostitelské rodiny mohou nastat malé problémy, které jsou součástí zážitku, aby se student naučil, jak komunikovat s hostitelem při řešení menších problémů.Studenti, kteří se rozhodnou odstěhovat se z rodiny, aniž by k tomu měli  nějaký závažný aoprávněný důvod, nemají nárok na vrácení peněz.Drobné problémy způsobené kulturními rozdíly, komunikační bariérou, nepochopením domovního řádu, drobné problémy s úklidem a cokoli jiného, ​​co lze vyřešit komunikacís koordinátorem hostitelských rodin a nebo přímo s rodinou nebudou považovány za naléhavý případ nebo oprávněný důvod k okamžitému vystěhování.

Úklid a praní: V rámci ubytování naší hostitelské rodiny jsou rodiny smluvně zavázány poskytnout studentům čisté povlečení a čisté ručníky jednou týdně. Je důležité poznamenat, že zvyky jednotlivých rodin při úklidu se mohou lišit, a vyzýváme studenty, aby diskutovali o jakýchkoli pochybnostech nebo problémech ohledně četnosti a dnů, ve kterých jsou pokoje uklízeny přímo s hostitelem. Rodiny obvykle uklízí pokoje, když jsou studenti ve škole. Žádáme proto studenty, aby byli ohleduplní a udržovali svůj pokoj v dobrém stavu. Vyskytnou-li se jakékoli problémy související s čistotou pokojů, postelí, ložního prádla nebo ručníků, koordinátor pro ubytování může působit jako prostředník mezi studenty a hostiteli, aby usnadnil řešení. Při zvolení tohoto typu ubytování je třeba počítat s tím, že každá rodina má odlišné zvyky. Hostitelské rodiny se starají o praní prádla pro studenty. Doporučujeme proto prodiskutovat s hostitelem hned během prvních dnů  rozvrh praní a pravidla domácnosti.

Studentská rezidence: Tomuto typu ubytování dávají přednost středoškoláci a starší studenti, kteří mají pocit, že by je bydlení v hostitelské rodině příliš omezovalo. Jedná se buď o ubytování typu „ kampus“ (viz níže) , „apartmán“ nebo „studio“ ( viz níže).

Apartmán většinou tvoří 2 – 3 dvoulůžkové nebo jednolůžkové pokoje se společnou kuchyňkou a sociálním zařízením.

Studio je garsonka, jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj s vlastní koupelnou a zařízenou kuchyňkou. Vítají je klienti, kteří požadují soukromí, případně chtějí bydlet s partnerem, který nestuduje.

Kampus / kolej školy je ubytování v areálu školy, nemusíte cestovat z ubytování do školy a zpět. Komplex, často několika budov, kde se nejen bydlí, ale zároveň studuje, je zde i společná jídelna. Tento komplex bývá obklopen nejrůznějšími sportovišti. Budete se zde cítit bezpečně a mladě. Studenti obývají společné ložnice pro 2 – 3 osoby, mají k dispozici vlastní skříň, vlastní pracovní stůl, na pokojích bývá umyvadlo, ostatní sociální zařízení je společné na poschodí. Osazenstvo ložnic bývá přibližně stejného věku, různých národností. Tyto ložnice se nacházejí ve vyšších poschodích, zatímco v přízemí se nacházejí učebny, klubovny, jídelna, sborovna, recepce s celodenní službou, apod. Tyto objekty mají typicky studentskou atmosféru. Po zbytek roku jsou obývány domácími studenty zhruba stejného věku, pro které jsou celoročním domovem.

Hostel nabízí turistické ubytování ve vícelůžkových pokojích za nízkou cenu.

Hotel nabízí vysokou míru komfortu a soukromí.

Stravování

V ceně za ubytování v hostitelské rodině je často zahrnuta buď polopenze (tzn. snídaně, večeře nebo o víkendu obědy) nebo plná penze (tzn. snídaně, večeře, oběd ve formě balíčku), nebo pouze snídaně. Strava začíná večeří v den příjezdu a končí snídaní v den odjezdu. Je známo, že cizí kuchyně se příliš nepodobá typické české stravě a je tedy nutno počítat s odlišnými stravovacími návyky. V objednávce, prosím, uveďte různé alergie, jiné zdravotní problémy či speciální požadavky (např.vegetariánství).

Jaký je rozdíl mezi kurzy pro dospělé a kurzy pro juniory?

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že program pro juniory zahrnuje kromě výuky a ubytování i další doprovodné aktivity (společenské, sportovní a kutlurní ), plnou penzi a zpáteční transfer z letiště – zkrátka “All inclusive”. Dospělí studenti si mohou svůj mimovýukový čas organizovat jak sami chtějí. Pokud mají zájem, mají možnost účastnit se volnočasového programu, který většina škol svým studentům nabízí. Některé z těchto aktivit jsou zdarma, jiné se platí zvlášť až přímo na místě. Samozřejmě i zpáteční transfer z letiště si může dospělý student objednat, tato služba je však dobrovolná.

Dalším rozdílem je např. i termín konání kurzu. Většina kurzů pro dospělé probíhá celoročně, kurzy pro juniory se konají, až na výjimky, převážně v letních měsících.

Všeobecné informace o jazykových pobytech pro juniory

Jazykové kurzy pro děti a mládež probíhají v letních měsících (přibližně konec června – konec srpna), obvykle v rozmezí od 7 do 20 let věku studenta.

Mezinárodní prostředí jim dodá potřebnou míru sebedůvěry, pomůže porozumět rozlišným kulturám a národnostem a získat přátele z celého světa.

Kromě studia jazyka mají studenti možnost vyzkoušet si řadu sportů a her, zúčastnit se kulturních aktivit a poznat kulturu své hostitelské země.

Pro letní jazykové kurzy využívají naše partnerské školy většinou tzv. boarding school (internátní školy, kampusy), které jsou velice dobře vybaveny a mají všechny předpoklady splnit veškeré podmínky pro pobyt studentů. Velkou výhodou je to, že studenti bydlí, studují, stravují se a tráví část volného času přímo v areálu školy. Tento typ kurzů je vhodný zejména pro mladší studenty. Kromě toho nabízíme i možnost ubytování v hostitelské rodině. Uvědomujeme si, že ubytování a jeho kvalita mají vliv na celkový dojem z pobytu, proto jsou hostitelské rodiny velmi pečlivě vybírány.

Při výuce se využívají zábavné didaktické metody formou hry. Nezáleží na tom, jestli jde o úplného začátečníka nebo o pokročilého studenta, pro každého najdeme kurz na takové úrovni, která mu bude co nejlépe vyhovovat.

Každá škola má svého koordinátora aktivit, který ve volném čase studentů zorganizuje bohatý program plný zábavy. Sport je také skvělý způsob, jak poznat nové přátele a naučit se nový jazyk. V nabídce je vše od vodních sportů po tenis. Tyto volitelné sportovní hodiny se konají vždy před nebo po vyučování.

Pro bližší představu, jak je jazykový kurz organizován, uvádíme týdenní vzorový rozvrh. Rozvrhy se liší dle destinací a dle způsobu ubytování. Základní kostra je však vždy stejná (dopoledne vyučování, odpoledne sportovní a kulturní aktivity a večer převážně společenské aktivity).

Ukázka týdenního programu aktivit

Den Dopoledne Odpoledne Večer
Pondělí Rozdělovací test Prohlídka města Barbecue
Úterý Vyučování Plážový volejbal Diskotéka
Středa Malování Vyučování Kvízový večer
Čtvrtek Vyučování Beach Maškarní večer
Pátek Tenis Vyučování Filmy
Sobota Návštěva Londýna
Neděle Prohlídka města Zábavní park Hledání pokladu

Doprava do cílové destinace

Na přání zajistíme letenku či jízdenku do zvolené destinace. Za mladší děti se k ceně letenky připočítává příplatek za doprovod a dohled nad dítětem odpovědným zaměstnancem příslušné letecké společnosti. Nechceme nic jiného, než to, abyste vy – rodiče věděli, že o vašeho potomka bude dobře postaráno po celou dobu pobytu včetně cesty tam i nazpět.

Po příjezdu
Na vašeho potomka bude na letišti čekat zástupce partnerské školy s cedulkou s názvem školy a případně se jménem vašeho syna nebo dcery. Transfer z a na letiště je obvykle zahrnut v cenovém balíčku. První den se student ubytuje, absolvuje tzv. rozřazovací test (písemný i ústní) , aby byl pak správně zařazen do skupiny, která nejlépe odpovídá znalostem a úrovni jazykových schopností žáka. Poté jsou studenti seznámeni s novým prostředím, obvykle je některý z lektorů vezme na prohlídku města a pomůže s prvotní orientací. Kromě 24-hodinového dozoru nad zejména těmi mladšími dětmi, který je samozřejmostí, obdrží každý student při příjezdu studentskou identifikační kartičku a telefonní číslo, kam může kdykoli zavolat v případě nouze.

Vízum

Pro Evropu platí pro občany ČR bezvízový styk při délce pobytu do 3 měsíců, pro Velkou Británii 6 měsíců. Na delší dobu pobytu je vízum nutné, s jeho zajištěním Vám rádi pomůžeme. Do Austrálie potřebujete vízum.  Do Jihoafrické Republiky a do USA platí bezvízový styk, pokud doba pobytu nepřesáhne 90 dní. Podrobnější informace o částečném zrušení vízové povinnosti do USA naleznete zde. Získat vízum do Austrálie je poměrně složité, kromě řady dokladů je nutná i zdravotní prohlídka. Tato víza se vyřizují ve Vídni za 1 až 2 měsíce.  Při získání víz plní naše agentura pouze poradenskou a zprostředkovatelskou funkci, a proto Vám nemůžeme zaručit stoprocentní úspěšnost udělení víza. Naše agentura také neručí za případy, kdy Immigration Office či celní úředníci při průjezdu odmítnou vstup na území státu z důvodu neplatného cestovního dokladu, či jakéhokoliv jiného důvodu.

Vzhledem k tomu, že letenku obvykle musíte koupit nejpozději 3 týdny před odletem, nenechávejte vyřizování víza na poslední měsíc před odletem. Nejlepší je kupovat letenku až po zajištění víza.

Pojištění

V případě zájmu Vám rádi sjednáme pojištění u pojišťovny UNIQA za 36,- Kč na den u tarifu K5 a 80,- Kč u tarifu K5S. Toto cestovní pojištění zahrnuje krytí pro jednotlivé druhy pojištění do výše pojistných částek podle následující tabulky:

Tabulka tarifů a pojistných částek K5 K5S
Pojištění léčebných výloh 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
Pojištění asistenčních služeb 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
– náklady na repatriaci pojištěného 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
– náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
– náklady na vyslání opatrovníka 100 000,-Kč 100 000,-Kč
– náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000,-Kč 100 000,-Kč
– náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 100 000,-Kč 100 000,-Kč
– náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000,-Kč 100 000,-Kč
– zachraňovací náklady 1 500 000,-Kč 1 500 000,-Kč
– odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 100 000,-Kč 100 000,-Kč
– zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000,-Kč 100 000,-Kč
– náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000,-Kč 5 000,-Kč
– náklady vzniklé zpožděním letu 5 000,-Kč 5 000,-Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 150 000,-Kč 150 000,-Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 300 000,-Kč 300 000,-Kč
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) 300,-Kč/den 300,-Kč/den
Úrazové pojištění – denní odškodné nesjednáno nesjednáno
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
Připojištění zavazadel 15 000,-Kč 15 000,-Kč
5 000,-Kč/ks 5 000,-Kč/ks
Připojištění zimních sportů NE NE
Připojištění nebezpečných sportů NE NE
Pojištění stornovacích poplatků – 80% max. však do výše PČ nesjednáno 64 000,-Kč

Podrobné pojistné podmínky naleznete zde

Důkladně si prostudujte “Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění ” , které obdrží každý námi pojištěný zákazník.

Pozor, většina škol si ověřuje, zda jsou studenti pojištěni, některé pojištění přímo vyžadují, např. v australských školách je povinné základní australské pojištění OSHC. Jezdit do zahraničí bez pojištění Vám nedoporučujeme.

Co si vzít s sebou

 • Cestovní pas platný minimálně ještě 6 měsíců od data vstupu na cizí území + případné vízum.
 • 2-3 fotografie pasového formátu na studentskou legitimaci, případně na průkazku městské dopravy apod.
 • Doklady o přijetí na školu (požadované zejména imigračními úředníky)
 • Slovník, sešity a psací potřeby
 • Kapesné (výše kapesného je velmi individuální, na základě našich zkušeností doporučujeme cca 2000 – 3000 Kč / týden)